ВЪПРОСИ
×
 Artificial Intelligence 
Галя-AI
GAID System

 Изпрати съобщение до Галя-AI

 

Галя- AI

  

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА МАРКЕТЗОНА

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МАРКЕТЗОНА” ЕООД, наричано по-долу "МАРКЕТЗОНА”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.marketzona.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„МАРКЕТЗОНА” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201538032, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, ул. "Гросето", бл. 11, ет. 1, ап. 2, имейл адрес: marketzona@gmail.com, телефон: 0877 95 27 27

    „МАРКЕТЗОНА” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 333019
    
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.marketzona.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://www.marketzona.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

    Настоящият документ съдържа информация за дейността на „МАРКЕТЗОНА” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "МАРКЕТЗОНА”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „МАРКЕТЗОНА”.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1.  „МАРКЕТЗОНА” предоставя платформа през която продавачите и производителите регистрирани в сайта могат да предлагат стоките си на едро и дребно.

(2) „МАРКЕТЗОНА” ЕООД не носи отговорност за извършените сделки през сайта между продавачи и клиенти тъй като стоките предлагани в сайта в нито един момент не са собственост на „МАРКЕТЗОНА” ЕООД.

(3) Всички текстове,размери,цени,наличности свързани с офертите се поставят от продавачите в сайта, и  истинността на тези данни е изцяло тяхна отговорност.

Чл. 2. „МАРКЕТЗОНА” e платформа, достъпна на сайта http://www.marketzona.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба, изработка или услуга на предлаганите от Партньорите на „МАРКЕТЗОНА” стоки и услуги.
(2) Партньорите или продавачите ползващи платформата на „МАРКЕТЗОНА”, се наричат оттук нататък Партньор или Продавач, Това е всяко дружество, физическо или юридическо лице, което предлага своите стоки или услуги на сайта http://www.marketzona.com, независимо от формата, под която го прави.
(3) Партньорите сключват договор за продажба, изработка или услуга с Потребителите.
(4) „МАРКЕТЗОНА” не предлага стоки или услуги на Потребителите, а администрира дейността на Партньорите, които предлагат своите стоки или услуги на сайта http://www.marketzona.com.
(5) Всеки Партньор носи отговорност за изпълнението на сключения с Потребителя договор и евентуалните неблагоприятни последици от неизпълнението на такъв договор. Партньорите спазват всички правила свързани с отказ от договор и замяна, рекламации и гаранции и потребителски спорове.
(6) Потребителите могат да получават информация относно поръчка, отказ от договор, рекламация, потребителски спорове и др. от изкуствения интелект, интегриран на сайта.


ПОРЪЧКА
Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „МАРКЕТЗОНА”, за да сключват договори за покупко-продажба или услуга на предлаганите от Партньорите стоки или услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока или услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчките от съответният партньор който продава дадената стока в „МАРКЕТЗОНА”. Поставянето на текстове и описания, характеристики за артикулите,цени, размери и друга информация свързана с продаваните артикули е задължение на самите партньори и се извършва от тях.
(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за предоставяне на дадена услуга „МАРКЕТЗОНА“ си запазва правото да откаже поръчката.
(4) „МАРКЕТЗОНА” си запазва правото да не договоря с Потребители, които чрез използването на потребителските си права го увеждат. /За такова поведение се счита многократното поръчване и връщане на стоки /

Чл. 4. (1) След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „МАРКЕТЗОНА”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.


ЦЕНИ
Чл. 5. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „МАРКЕТЗОНА” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 6. „МАРКЕТЗОНА” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 7. (1) Партньорите на „МАРКЕТЗОНА” може да предоставят отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „МАРКЕТЗОНА”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоционални кодове, промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
Когато се ползват едновременно няколко канала за отстъпки за една и съща оферта то изкуственият интелект обикновено избира отстъпката която е най-изгодна за клиента, но за всеки случай клиента трябва да тества различните опции преди да потвърди заявката си.Промяната на цената се извършва в самата кошница на клиента след като е направил заявката но преди да я е потвърдил.
След като си потвърди поръчката промени по заявката вече на са възможни през панела на количката но системата дава възможност може да се правят промени и откази чрез заповеди към изкуственият интелект,по- чатформата вградена в сайта или по телефоните поставени в сайта. Промените по тези канали са възможни до момента на пускане на обединената пратка в спедиция.
(3) При връщане на стока закупена с отстъпка под формата на промоционален код или каквато и да е друга форма Потребителят няма право да използва отново същия промоционален код отново. Всеки промоционален код или друга форма на отстъпка може да се ползва само веднъж.


    ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 9. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.marketzona.com е възможно плащане чрез наложен платеж.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 11. „МАРКЕТЗОНА” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „МАРКЕТЗОНА”.

 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „МАРКЕТЗОНА” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: Наименование на продавача, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката, номер на заявка и номер на поръчка.
(3) „МАРКЕТЗОНА“ публикува на сайта си индивидуален формуляр за всяка отделна заявка направена от клиента, за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „МАРКЕТЗОНА“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „МАРКЕТЗОНА“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, с оригиналната си опаковка, като ги предаде на „МАРКЕТЗОНА” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „МАРКЕТЗОНА“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „МАРКЕТЗОНА” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „МАРКЕТЗОНА“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „МАРКЕТЗОНА“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 13.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл. 14.  „МАРКЕТЗОНА” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по един от следните начини по избор на Потребителя:
1.    Чрез начисляване на сумата в Потребителския профил
2.    Чрез банков превод
3.    В брой в офиса на „МАРКЕТЗОНА”


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) „МАРКЕТЗОНА“ и Партньорите и, не отговарят за разлика в цветовете на стоката с тези на мониторите на Потребителите, които се дължат на естествените различния при различните модели монитори.
(3) „МАРКЕТЗОНА“ и Партньорите и, не отговаря за разлика в размера на дреха до 2 см.
(4) „МАРКЕТЗОНА“ и Парнтньорите и, не отговаря за естественото износване на стоките.

Чл. 16.  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.


Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 18. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Партньора на „МАРКЕТЗОНА“ е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Гаранционните условия за различните продукти може да бъдат различни тъй като продавачите продаващи през системата са различни

Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „МАРКЕТЗОНА“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “МАРКЕТЗОНА“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва Наименованието на търговеца от който е закупил стоката,предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 20.  (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако продавач в “МАРКЕТЗОНА“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 21.  (1) Всеки продавач в „МАРКЕТЗОНА“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Освен това в платформа всички връщания, замени,рекламации,върнати дефектни артикули се пазят в акаунтите на клиентите, както и всичките им заявки които са правили. Там се пазят и всички движения на суми по акаунтите им. И Клиентите имат достъп по всяко време до тези данни като се логнат в платформата с име и парола.
(2) Когато продавач в „МАРКЕТЗОНА“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 22. (1) Продавач в „МАРКЕТЗОНА“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът който е продал стоката е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 24. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „МАРКЕТЗОНА” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „МАРКЕТЗОНА” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „МАРКЕТЗОНА”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „МАРКЕТЗОНА”, „МАРКЕТЗОНА” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „МАРКЕТЗОНА”.

Чл. 25. (1) „МАРКЕТЗОНА” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителите за нормален достъп до предоставяните услуги в платформата.
(2) „МАРКЕТЗОНА” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „МАРКЕТЗОНА” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26.  „МАРКЕТЗОНА” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 27. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „МАРКЕТЗОНА” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 31. (1) „МАРКЕТЗОНА” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „МАРКЕТЗОНА” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва от Партньорите които продават в платформата чрез посредничеството на „МАРКЕТЗОНА”. Всички поръчани стоки се изпращат до централния офис на „МАРКЕТЗОНА”, откъдето се изпращат до Потребителя. Потребителят заплаща само цента на доставката от централния офис до посочен от него адрес или офис на куриерската фирма. „МАРКЕТЗОНА” изпраща получените стоки в централния офис на същия ден към Потребителя.

При поръчка на няколко стоки от различни Партньори Потребителят може да избере между индивидуална доставка и обединяване на пратки.
Когато Потребителят избере индивидуална доставка той получава всяка поръчана стока поотделно и заплаща за всяка отделна доставка.

Обединяване на пратки е услуга, предлагана от „МАРКЕТЗОНА”, при която Потребителите получават наведнъж две или повече поръчани стоки.
В случай ,че са заявени повече от един брой оферти с различен срок на изпълнение, артикулите се обединяват в една пратка (с цел намаляване на транспортните разходи на Потребителя) като се изчаква да пристигне и последният артикул.
В този случай обединената пратката ще тръгне в спедиция в деня на пристигането на последния артикул.
Потребителят има възможност да раздели обединените пратки като заплаща за всяка извършена доставка по отделно.
В случай, че срокът на изпълнение бъде просрочен, заявката се обявява като закъсняваща и Потребителят може по свое усмотрение да я откаже или да изчака нейното изпълнение.
При отказ на Потребителя на закъсняла заявка същият получава компенсация в размер на 10% от стойността на направената поръчка.
Компенсациите се начисляват в акаунта на Потребителя и се приспадат автоматично от други заявки направени от него.

Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.marketzona.com .

Цената на доставката зависи от:
⦁    Теглото на пратката;
⦁    Размера на пратката;
⦁    Вида на поръчката;
⦁    Мястото  на доставката, и от сумата на наложеният платеж;

Когато Потребителят иска да направи поръчка до офиса на куриерската фирма, той посочва това в полето за коментар в процеса на поръчка.
Документ, съпътстващ доставката на стоката, е направената поръчка с описание на вида, цената и брой на поръчаните артикули.

Преди изпращане на поръчаната стока, „МАРКЕТЗОНА” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
„МАРКЕТЗОНА“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
    


Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При връщане на стоката Потребителят я изпраща директно на Партньора.

В случай че адресът за получаване на пратката е извън пределите на България, с Потребителя се свързва оператор, за да уточни начина на доставката.
При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„МАРКЕТЗОНА” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.Регистрация и идентификация

На сайта http://www.marketzona.com е възможна регистрация на Потребители и Фирми.
Фирма е всяко физическо или юридическо лице, което не е Потребител по смисъла на Закона за защита на Потребителите.
За Фирмите не се прилагат следните правила от общите условия:
⦁    Отказ от договора и замяна
⦁    Рекламации и гаранции
⦁    Решаване на спорове

При уреждане на отношенията с Фирми се прилага общото законодателство на Република България, включително но не само Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и др.
За Фирмите се прилагат всички останали правила от настоящите Общи условия.

„МАРКЕТЗОНА” идентифицира Потребителите и Фирмите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.marketzona.com и на IP адреса на Потребителя.
„МАРКЕТЗОНА” има право да събира и използва информация относно Потребителите и Фирмите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя или Фирмата договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, съответно име на дружество, единен идентификационен код, булстат, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията и е необходима за изпълнението на договора.

„МАРКЕТЗОНА” полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма „МАРКЕТЗОНА” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“МАРКЕТЗОНА” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите или Формите.  

Потребителят или Фирмата може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „МАРКЕТЗОНА”, и изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, се извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че Потребителят или Фирмата е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „МАРКЕТЗОНА” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “МАРКЕТЗОНА” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят  Фирмата са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „МАРКЕТЗОНА” данни, както и да ги актуализират в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят или Фирмата декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “МАРКЕТЗОНА” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят или Фирмата получава уникално потребителско име/име на фирма, което може да бъде и посоченият имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „МАРКЕТЗОНА”.
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „МАРКЕТЗОНА” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.Защита на личните данни


Цели
„МАРКЕТЗОНА” събира и използва информацията за целите на:

⦁    директен маркетинг;
⦁    изпълнение на договорните си задължения

„МАРКЕТЗОНА ” обработва личните данни на основание сключения между Потребителя и „МАРКЕТЗОНА ” договор.
Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.
Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира ______
Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.


Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
⦁    Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
⦁    Достъп до собствените си лични данни;
⦁    Коригиране (ако данните са неточни);
⦁    Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
⦁    Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
⦁    Преносимост на личните данни между отделните администратори;
⦁    Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
⦁    Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
⦁    Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
⦁    Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
⦁    Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
⦁    Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
⦁    Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
⦁    Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
⦁    Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
⦁    Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
⦁    Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
⦁    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
⦁    възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.
⦁    
Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.


Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.


Задължения на Администратора на лични данни:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
⦁    Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
⦁    Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
⦁    Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
⦁    Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
⦁    Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като криптиране, гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки, сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
⦁    Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

Поддържане на регистър
МАРКЕТЗОНА поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
⦁    името и координатите за връзка на администратора;
⦁    целите на обработването;
⦁    описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
⦁    категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
⦁    когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
⦁    когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,


Обработващ лични данни

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – "СуперХостинг.БГ" ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на „МАРКЕТЗОНА“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
⦁    Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
⦁    тел: 0700 111 22
⦁    email: ⦁    info@kzp.bg
⦁    адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
⦁    Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
⦁    тел: 02/91-53-518
⦁    email: kzld@cpdp.bg
⦁    адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „МАРКЕТЗОНА“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Хасково и район на действие територията на област Хасково и област Кърджали.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.showПолитика за „бисквитки“
Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?


Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.


Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.


"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.


Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Avatar

pravila na saita

Гост


ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА    ИНФО     ЧАТ     МЕНЮ     МОЯТ АКАУНТ
×
Линкове

×
×
Търсене

Подробно търсене

×
Жени

Всички оферти

×
Мъже

Всички оферти

×
Вход в систмата


 Нова регистрация


×
Разпечатване на платежни
Печат със снимки
В два екземпляра
Маркетзона
×
ПЕЧАТ НА НОВИ СТОКОВИ РАЗПИСКИ
Печат със снимки
Печат със адрес
В два екземпляра
×
ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ


  

 

 ×
ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ
Печат със снимки
Печат със адрес
В два екземпляра
×
НОВИ КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИПечат със снимки
×
ПОДРОБНО  ТЪРСЕНЕ


не публикувай
Bear Bear Bear Bear Bear

Person

Облекло

Вижте всички оферти

Person

Ново

Нови предложения

Person

Сега е момента

Изгодно пазаруване

Person

Не пропускай

Атрактивни намаления

Person

Рокли

Всеки ден нови предложения

Person

Блузи

Разкошни колекции

Person

Връхно облекло

Есенно-зимна класика

Person

Пижами

Чуство на комфорт

Person

Дамски екипи

Супер цени

Person

Мъжки екипи

Спорт и ежедневие

Person

Сутиени

Големи размери

Person

Ризи

За офиса и още..

lifestyle.framar

Life Style

Красота и здраве
 

Person

Вход

Моят акаунт
 

Изкуствен интелект

Как да го ползвам

Person

Правила на сайта

Защита на личните данни
 

×

Правила

 Защита на личните данни


 Правила на сайта


 Политика за кукитата

 

 

 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ

   При възникване на спор, свързан с покупка онлайн 

можете да ползвате сайта OPC

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - marketzona.com