ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЦЕНИ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО ДИРЕКТНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
 
ВАШАТА КОЛИЧКА
 
  Оферти:  
  Сума потвърдени 
 

ВСИЧКО ЗА ДОМА

СПАЛНО БЕЛЬО-306
 
КОМПЮТРИ

ПЕРИФЕРИЯ-7
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ


/за закупуване на стоки и / или услуги от
ИНТЕРНЕТ ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©/УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Настоящите

ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и възможността да направите желаната от Вас
покупка на стока и / или услуга. За целта следва да приемете тези
условия и да ги спазвате.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 Използваните термини в настоящите Общи условия имат следния смисъл:


т.1. "Интернет"
е система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което
им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа.


т.2. “Интернет-страница”
е обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес по
протокол или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове,
програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и
ресурси.


т.3. “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,
е интернет-пазар на който се предлагат от различни доставчици стоки и
услуги за продажба от разстояние след изричното им заявяване от страна
на Клиента.


т.4. "Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.


т.5. “Електронно изявление”
е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет
стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на
информацията.


т.6. “Електронен документ” е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.


т.7. “Електронна търговия”
е предоставянето на услуги на информационното общество, както и
предоставянето на стоки на физически и юридически лица в интернет


т.9. "Доставчик на услуги” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество.


т.10.“Услуги на информационното общество”
са такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от
разстояние чрез използването на електронни средства след изрично
изявление от страна на получателя на услугата.


т.11. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.


т.12. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства"
е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва
устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и
съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез
използване на проводник, радиовълни, оптически или други
електромагнитни средства.


т.13. “Получател на услуги”
е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното
общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на
търсене на информация или предоставяне на достъп до нея.
т.14. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че услугата се осигурява при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.


т.15. “Доставчик на стока”
е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на
стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или
прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или
търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в
частния сектор.
т.16. “Договор за продажба от разстояние”
е всеки договор, сключен въз основа на предложение от Доставчика до
Клиента като част от система за продажба на стоки и/ или предоставяне
на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до
сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.


т.17. "Потребител на стоки"
е всяко физическо лице, което придобива стоки които не са предназначени
за извършване на търговска или професионална дейност както и всяко
физическо лице, което като страна по договор по този закон действа
извън рамките на своята търговска или професионална дейност.


т.18. "Търговец"
е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за
продажба стоки, предоставя услуги или сключва сам или чрез трето лице
договор с потребител като част от своята търговска или професионална
дейност в публичния или в частния сектор.


т.19. "Производител"
е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда
стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед
пускането й на пазара; се представя за производител, като поставя върху
стоката,
опаковката й или
върху техническата или търговската документация за нея своето име или

фирма, свой производствен или друг отличителен знак.


т.20. “Клиент” е
всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва
услуги, които не са или са предназначени за извършване на търговска или
професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по
договор по този закон действа извън или в рамките на своята търговска
или професионална дейност.


т.21.“Профил на Клиента” е обособена част Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ,
съдържаща информация за Клиентa, която е предоставена от Клиента в
елетронен формуляр при регистрацията му и съхранявана от Доставчика,
като потребителските данни съдържат следните идентификационни данни за
Клиента: потребителско име, парола, три имена, постоянен адрес, адрес
за доставка ако е различен от постоянния адрес, телефон за контакт.
Достъпът до БГ-УЕБ-МАРКЕТ, се осъществява
чрез въвеждане на потребителско име и парола на обозначеното за това
място. Профилът на Клиента му дава възможност да променя първоначално
въведените данни при регистрацията му в Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ, както и му предоставя достъп до всяка една друга информация, която е разположена в БГ-УЕБ-МАРКЕТ, както и да преглежда история на направените заявки, до този момент.


т.22.“Елетронен формуляр” е елетронната форма, в която се въвеждат клиентските данни


т.23. “Потребителско име”
е избран от Клиента индивидуален идентификационен код състоящ се от
букви, цифри или съчетание от букви и цифри, посредством които той се
индивидуализира в Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ.
т.24. “Парола”
е избран от Клиента индивидуален идентификационен ключ състоящ се от
букви, цифри или съчетание от букви и цифри и чрез въвеждането му след
въвеждането на потребителското име, се осъществява достъп Клиентския
профил, като по този начин се предоставя възможността да се осъществява
достъп до предлаганите стоки и услуги и всякаква информация в Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ.
т.25. „Търговски съобщения”
са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките,
услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска
дейност или упражняващо регулирана професия.


т.26. “Случайно събитие”
е обстоятелство, чието наличие към момента на сключването на договора
не е било в обективна или субективна възможност да бъде предвидено, и
което обстоятелство което прави изпълнението на сключения договор
обективно невъзможно.


т.27. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,
изпращане на нежелана електронна поща, получаване на достъп до ресурси
с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел
собствена облага или добиване на информация, извършване на действия,
които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
повреждане или разрушаване на системи или
информационни масиви,
изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или
системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите
потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и
да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление
или административно нарушение по българското законодателство или по
друго приложимо право.


т.28. “Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
т.29. "Опаковка"
са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни
да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки,
предлагани от Доставчика пряко на Клиентите, но която опаковка е
продукт на Производителя


т.30. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга


т.31. “допълнителни услуги” са услугите свързани с доставката на вече заявена стока, което включва опаковане и доставяне от куриерската служба


т.32. “Цена на допълнителните услуги” е
крайната цена, за доставка на вече заявена стока или услуга, която цена
включва в себе си стойността на доставката, материали за опаковане –
ако такива са изпозлвани, ДДС.


т.33. “Публична покана” е
поканата, която се отправя до Клиентите да се направи предложение за
закупуване, чрез визуализиране на предлаганите стоки и услуги в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ”.


II. СТРАНИ ПО ДОГОВОРАЧл.1 Страни по договор за покупко-продажба от разстояние са всеки
Доставчик на стоки или услуги от една страна като ПРОДАВАЧ и Клиентът /
физическо или юридическо лице /от друга страна като КУПУВАЧ. Договорът
за продажба и общите условия към него са изготвени на български език.
Достъп до Общите условия за извършване на покупка може да се осъществи
на интернет-адреса на “Интернет ПАЗАР"БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”, а именно: https: www.marketzona.com


Чл.2 /1/ КЛИЕНТИ на предлаганите стоки и услуги в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”, могат да бъдат:т.1. Само дееспособно физическо лице, навършило 18 год., което
е попълнило в електронния формуляр верни данни в своя клиентски профил.
До доказване на противното, предоставените от Клиента данни се считат
за верни. За предоставяне на неверни данни, КЛИЕНТЪТ носи наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.


т.2. юридически лица. В този случай те не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл.3 Предмет на настоящите общи условия са дистанционната оферта за
закупуване на определени стоки и или услуги от магазина, договора за
продажба от разстояние, условията и начинът за доставката на тази стока
и или услуга, плащането на продажната цена, плащането на цената на
допълнителните услуги за така избраната стока и или услуга.


Чл.4 Предлаганите стоки и /или услуги в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”
представляват дистанционната оферта, а последната по своята правна
същност се явява публична покана за закупуването им, по смисъла на
чл.290
ал.1 Търговския закон


Чл.5 Основни характеристики на стоките, които се предлагат в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”, са следните:


т.1. Текстилни изделия – дрехи, бельо, спално бельо

т.2. Галантерийни изделия – чанти, колани, акесоари

т.3. Часовници и бижута


т.4 Алкохолни напитки – бутилирани са в стъкло, което не позволява тяхното разливане


т.5 Безалкохолните напитки - бутилирани са в стъкло или тетрапак опаковка, които не позволява тяхното разливане


т.6 Тютюневи изделия – пакетирани са в картонени кутии, които не позволяват увреждане на съдържанието им


т.7. Почистващи препарати
Чл.5.а. Обща характеритика на услугите, които се предлагат в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”


Чл.6 Всички предлагани артикули – алкохолни напитки, безалкохолни напитки и

тютюневите изделия, са храни по смисъла на закона за храните. За
продажбата им през “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©” се изискват
съответните разрешителни и документи.ФОРМА И МОМЕНТ НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.8 За да се извърши покупка на стока или услуга от “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,, е необходимо Клиентът да изпълни следните последователни технически стъпки, а именно:


т.1 Клиентът да се регистрира в интернет-страницата на“Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,, чрез въвеждане на своите клиентски данни, като за целта се попълва типизиран електронен формуляр.

т.2. След като се въведат всички изискуеми данни Клиентът маркира с
отметка, че дава доброволното си съгласие личните му данни да бъдат
обработвани от Доставчика и системата “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,
след което натиска бутон “потвърди“, за да се завърши процедурата по
въвеждането на тази информация. След потвърждаването, тези клиентски
данни се преобразуват като профил на Клиента, който се активира, чрез
изпращане от Доставчика до Клиента на електронната поща

т.3.
Клиентът активира своя профил, след като влезе в своята електронна
поща, отвори изпратеното съобщение от Доставчика и кликне върху
посочения линк


т.4. След активирането на профила си, който се намира в “Интернет ПАЗАР"БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,,
Клиентът следва да заяви с отметка на посоченото за това място
изричното си съгласие, че процедурата по сключване на договора започва
по негово желание. След тази стъпка Клиентът следва да избере желаната
от него стока и или услуга, и обективира желанието си да я постави в
потребителската кошница, като впише броят на заявените артикули в
квадратчето до стоката и натисне бутона заяви

т.5 След приключване
на избора на стоки или услуги, клиентът потвърждава направената от
него заявка на стоки или услуги, като кликне върху бутон “потвърди“
т.6 Клиентът маркира начин на плащане – при получаване на заявката – с
наложен платеж,пощенски запис или чрез системите за електронно
разплащане e-pay bg и moneybookers
т.6.1 След като избере начин на плащане, Клиентът изрично заявява с
отметка, че е съгласен да плати цената на заявените стоки и / или
услуги предварително


т.7. Клиентът избира начина и формата на доставката на заявените стоки и или услуги


т.8 Клиентът посочва адрес, на който ще се извърши доставка и удобно време


т.9 Клиентът заявява изричното си съгласие, разходите за извършване на куриерската услуга да бъдат за негова сметка


т.10 Клиентът потвърждава общата сума на доставката, която включва
продажната цена на заявените стоки и или услуги, а така също и цената
на допълнителните услуги


т.11 Клиентът заяви, че приема да сключи договор от разстояние с тези
условия, като за целта обективира волята си, че натискане на бутон
“потвърждавам заявка “.

т.12 Акаунтът на клиент със статут "НА ЕДРО ", който в рамките на 3 месеца не направи заявка, към нито една от фирмите участници, се анулира, като такъв и се преобразува в статут " НА ДРЕБНО".

т.13.Възтановяването на отнет статут " НА ЕДРО " на клиент, може да стане след направена заявка с акаунтът му "НА ДРЕБНО" и подадена молба за възтановяване.

т.14 Клиентът със регистрацията си заявява изричното си съгласие, да получава рекламни съобщения от ПАЗАР"БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”. В случай , че не желае да получава такива трябва изричното да укаже това като натисне бутона за отписване в самото съобщение .

Чл.9 /1/ След последователното изпълнение на горните стъпки, се приема,
че заявлението по чл.8 т.11 представлява електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и
представлява предложение до съответния Доставчик за сключване на
договор за покупка от разстояние
/2/ Изявление по чл.8 т.11 се прави по отношение на Доставчика,
който се явява адресат на това изявление, по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис и Доставчик на услуги по
смисъла на Закона за електронната търговия и Доставчик на стоки по
смисъла на Закона за защита на Потребителите


/3/ Изявлението на Клиента по чл.8 т.11 и потвърждението от
Доставчика за неговото получаване се смятат за получени, когато техните
адресати имат възможност за достъп до тях. В тази връзка договорът се
счита за сключен, когато Доставчика потвърди получаването на електронно
изявление на Клиента представляващо предложение за закупуване на
предлаганите стоки и / или услуги, които са обособени в единна поръчка.
Потвърждаването се извършва, чрез изпращане на електронно съобщение до
Клиента за приетата заявка, в едно с нейните характеристики.


/4/ Със сключването на договора за покупко-продажба от разстояние
се прехвърля върху Клиента рискът от случайното погиване при
транспортирането на поръчаната стока


/5/ В случай, че при извършване на заявката Клиента установи, че е
поръчал стока и или услуга която не желае или прецени, че иска да
направи промяна в заявената доставка, следа да натисне бутон “корекция“
и да извърши необходимата промяна, съответстваща на желанието му.


/6/ Корекцията по предходната алинея може да се направи, до момента
на потвърждаване на заявката,но не по късно от 8 часа от началото на
заявката, така както е посочено в чл.8 т.11.

/7/ “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©” си запазва правото да не изпълни заявка в случай , че клиента е нелоялен към сайта прави фалшиви заявки , неоснователно е  върнал артикул за сметка на ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©” или не е приел пратка заявена от него. В този случай клиентският панел се блокира . “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©” си запазва правото да не изпълни заявка и към трето лице за което се установи ,че е свързано с нелоялен клиент и прави от негово име заявки.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Чл.10 /1/ Продажната цена на предлаганите стоки и / или услуги в “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,
е крайна, с включен ДДС и е посочена в български лева в българската
версия на тази интернет страница и в евро, в чуждоезичната версия на
сайта като равностойност на цените в лева съобразно централния курс на
БНБ. Актуалната цена е тази, която е обявена към момента на поръчката
в дистанционната оферта. Тя включва окончателната цена на стоката и или
услугата.
Чл.11 /1/ Освен цената за стоката, Клиентът следва да
заплати стойността на всички допълнителни услуги, които включват
разходите по доставката на заявената стока чрез използване на Превозвач
до посочения от него адрес

/2/ Цената на допълнителните услуги за доставка до посочения от Клиента адрес е както следва:


Чл.12 Продажната цена на поръчаната стока и / или услуга се
заплащат от Клиента в момента на получаване на пратката от Превозвача с
наложен платеж.


Чл.13 Разходите по допълнителните услуги се заплащат от Клиента в момента на получаване на пратката от Превозвача

Чл.14 Всички обявени цени са в български лева, с изключение
на цените в чуждоезичния вариант на интернет страницата


Чл.14а. Продажната цена, както и допълнителните разходи могат да бъдат платени и чрез e-pay bg и moneybookers

Чл.14б. Всички транзакции когато се плаща по банков път , или се възтановява сума за върнати заявки са за сметка на клиента.


ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
Чл.15 Доставката на заявената стока се извършва чрез Превозвач до адреса посочен от Клиента в електронния формуляр


Чл.15а
Не се извършва доставка на алкохолни напитки и цигари на лица под 18
години. Тази забрана е в съответствие със законовата превенция по
отношение на непълнолетните лица.

Чл.16 /1/ Ако след
получаване на електронното изявление на Клиента, което представлява
предложение за сключване на договор за продажба от разстояние и
съставлява електронен документ по смисъла на Закона за Електронния
документ и електронния подпис, Доставчикът установи, че поръчаната
стока не е в наличност или по

някакви
причини не може да бъде доставена, той следва да уведоми за това

Клиента в срок до един ден, считано от получаване на заявката и да
откаже сключването на договора.
/2/ В случая по ал.1
Доставчикът може да предложи на Клиента сключването на нов договор,
като предмет на доставката бъдат стоки с равностойно качество и цена
или доставка на заявените стоки или услуги, но при други условия,
различни от първоначалната зявка. В този случай, Клиентът следва да
направи отново заявка, съобразно настоящите общите условия за сключване
на договор.
/3/ Когато при условията на ал. 2 Доставчикът изпълни друго
вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения
договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДоставчикаСРОК НА ДОСТАВКА


Чл.17
/1/ Срокът за извършване на доставка на заявената стока или услуга е 7
работни дни за територията на Република България.
/2/ Срокът на доставката за Държави – членки на ЕС е 20 работни дни.
/3/ Срокът започва да тече, считано от датата, следваща датата
на потвърждаването от Доставчика за получаване на електронното
изявление на Клиента за изготвената поръчка на стокаГАРАНЦИЯ


Чл.18 /1/ Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка
на Клиента притежава всички характеристики, които са упоменати в
дистанционната оферта.


/2/ Веднага след получаването на стоката, Клиентът следва да
провери дали е налице несъответствие на стоката с договореното. В
случай, че има несъответствия, Клиентът-физическо лице следва да
направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл. 125 от Закона за
защита на потребителите. При появата на скрити дефекти и липси Клиентът
следва да направи рекламация в писмен вид.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР


Чл.19 Клиентът-физическо лице има право в срок от 14 работни дни,
съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от
сключения договор за продажба от

разстояние. Този срок започва да тече от деня на получаването на пратката със заявената стока от Превозвача

Чл.20 Правото по чл.19 възниква за Клиента, когато едновременно са изпълнени следните условия:


т.1 Заявяване в писмен вид желанието си за отказ от договора


т.2 Посочване на банкова сметка за възстановяване на вече заплатената от него сума


т.3 Да са спазени общите условия за извършване на покупка от “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”


т.4 Да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката


т.5 Стоката да не е повредена или използвана.


Чл.21 Правото на отказ от договора не може да се упражни за следните видове договори, а именно:


т.1 За предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното
съгласие на потребителя и е приключило преди изтичането на 7 работни
дни от доставката;
т.2 За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи
от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в
състояние да контролира;


т.3 За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;


т.4 За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да
бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от
влошаване на качествените им характеристики;


т.5 За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
т.6 За доставка на вестници, списания и други периодични издания;


т.7 За хазартни игри и лотарии


Чл.22 В случай на отказ от договора, Клиентът носи отговорност за
стоката и нейната документация до получаването и от Доставчика. Ако
Клиентът е върнал стоката в срок и съобразно общите условия и е пожелал връщане на сумата като за целта е изпратил банкова сметка ,
Доставчикът се задължава да върне вече заплатената покупна цена в срок
от 10 до 15 число следващият месец без направените разходи за допълнителни услуги.
т.1 Сумата се възстановява само чрез приспадане на сума от друга заявка , от офиса на Маркетзона или по банков път.
т.2 Пратки върнати за сметка на доставчика или с наложен платеж не се обслужват и ще бъдат върнати на клиента
т.3 При възстановяване на сума за върнат артикул  по банков път се удържа такса в рамките на 30 %  от стойността на върнатият артикул за направените разходи от Маркетзона за допълнителни услуги.
т.4 Сумата се възстановява в пълен размер когато се приспада от друга заявка или клиента си я вземе от офиса на Маркетзона.
т.5 Клиента решава сам по какъв начин желае да му се възстанови сумата.
т.6 При изпращане на банкова сметка от страна на клиента се приема ,че същият желае възстановяване по банков път.
т.7 В случай че клиента не посочи начин за възстановяване на сумата, същата се начислява в неговият акаунт като автоматично се приспада от негова следваща заявка.
Чл.23 Стоките които се връщат, жалби и рекламации се изпращат на посочения адрес на Доставчика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл.24 Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и
нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят
само на насвързани с доставката лица.


Чл.25 При попълване на елетронния формуляр с клиентските данни,
Клиентът дава изричното си съгласие, Доставчикът и системата “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©” да обработват данните му


ПРАВА И

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА


Чл.26 Доставчикът и / или системата “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”
има право да изпраща до Клиента непоискани търговски съобщения по
смисъла на Закона за защита на потребителите с цел да предостави
информация и/или реклама относно свои собствени или оферирани от други
търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания, да провежда
анкети, викторини и други подобни.


Чл. 27 Доставчикът се задължава да съхранява сключения между него и Клиентът договор за продажба от разстояние.
Чл.27а Доставчикът се задължава да потвърди в писмена форма
направената заявка на стока от Клиента, чрез изпращане на електронно
изявление за това на електронната поща на Клиента. Писмената форма се
счита за изпълнена, когато е съставен електронен документ


Чл.28 Доставчикът се задължава да укаже на Клиентът
техническите средства и способи за установяване и поправяне на грешки
при въвеждането на информация относно заявката за стоки и или услуги,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;


Чл.29 Доставчикът се задължава да спазва следните правила на
поведение спрямо Клиента, които представляват етичен кодекс, а именно:
т.1 Доставчикът се задължава да спазва добрите нрави и да не накърнява доброто име, честта или достойството на Клиента


т.2 Доставчикът се задължава да пази тайните на своите
Клиенти, като не разпространява данните им пред трети лица, с
изключение когато тези данни са поискани по съответния законов ред


т.3 Доставчикът се задължава да предоставя на Клиентите си вярна, точна

и достъпна информация по отношение на характеристиките на стоките,
възможността за тяхното закупуване, за отказ от сключения договор


т.4 Доставчикът се задължава да представи данни, които да го индентифицират пред Клиента и трети лица
т.5 Доставчикът се задължава в изпращаните до Клиента
съобщения да не изпраща информация, която не е съобразено с Българското
законодателство
т.6 Доставчикът се задължава при изпълнение на договора да
полага необходимата грижа, която би полагал както за своя работа


т.7 Когато Доставчикът, не може да изпълни задължението си поради
непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия, се
задължава в срок от 10 дни да уведоми Клиента чрез изпращане на
електронната поща до Клиента, с описание в какво се състои пречката за
изпълнение на договора и възможните последици от нея за изпълнението на
договора.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


Чл.30 /1/ Освен правата изброени по-горе, Клиентът има право свободно да
избира от предлагани стоки и или услуги, без да е задължен с офертата,
преди да отправи електронно изявление за извършване на доставка на тези
стоки. Клиентът се задължава при доставяне на стоките, да заплати
продажната цена, а така също и цената на допълнителните услуги, касаещи
доставяне на поръчката до адреса посочен от Клиента

Чл.30 /2/ Клиентът се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл.30 /3/ Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Клиентът по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети Клиентът и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛЖИМА ГРИЖА. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА


Чл.31 /1/ Доставчикът полага необходимата дължима грижа информацията,
която се предоставя на Клиентите да се поддържа винаги вярна и
актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.


Чл.32/1/ Доставчикът не носи отговорност за неосъществяване на достъп до “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”
както и за необработването или ненавременното обработване на заявките
за покупка, когато това се дължи на обстоятелства, които са извън
неговата възможност за контрол, като но не ограничително - случаи на
непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет.
/2/ Поради обстоятелството, че Доставчикът не разполага с
възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху
качеството и годността за употреба

на заявените от Клиента стоки и / или услуги, то Доставчика не отговаря за

съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните
качества. Когато Доставчикът е и Производител, предходното изречение не
се прилага.


/3/ Доставчикът или системата “Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”
не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или
телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от
материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да
било начин посредством Магазина, тъй като не разполага с контрол по
отношение на тези ресусри.

/4/ Доставчикът не носи
отговорност, за претърпени вреди, когато характера на съдържанието и
материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси не
отговаря на нормативни правила


/5/ Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и
пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или
недостоверността на тези материали и съдържание.


/6/ Доставчикът няма задължението и обективната възможност
да контролира начина и способа, по който Клиентът осъществява достъп до
“Интернет ПАЗАР "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”


/7/ Доставчикът не отговаря за неизпълнението на кое да е свое
задължение по настоящия договор, когато това неизпълнение е в резултат
причинено от непреодолима сила или друга причина като, но не
ограничително злоумишлени действия, случайни събития и всички други
обстоятелства, които са извън пределите и възможностите на Доставчика.
Докато трае непреодолимата сила, а така също и всички други
обстоятелство посочени по-горе, изпълнението на задълженията на
Доставчика и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.34 За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните
разпоредби на действащото законодателство на Република България.

Чл.35 Настоящите Общи условия за изготвени съобразно българското законодателство.


Чл.36. Всички възнбикнали спорове се уреждат чрез преговори и отстъпки
между страните, а при непостигане на съгласие – пред компетентните
съдилища на територията на Република България


Чл.37.
Всички съобщения и изявления до страните се изпращат на посочените от
тях адреси. Приема се, че едно съобщение е получено, когато адресатът
има възможност за достъп до така изпратеното съобщение.


“Интернет Магазин "БГ-УЕБ-МАРКЕТ"©”,

се обслужва от :


'' ДАНЕВ " АДВОКАТСКА КАНТОРА - ВАРНА

Варна, ул. "Страхил Войвода", № 14, lawyer_danev@abv.bg

 
 
Copyright © BGWEBMARKET.COM 2007 - 2008